Personvernerklæring

Gjennom restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre akutte skader. Tjenesten fungerer slik at brannvesenet drar ut på oppdrag på vegne av forsikringsnæringen ved hendelser, og arbeider for å minimere skadene. Ved tidlig varsling kan uerstattelige verdier reddes. Den skadelidde vil ikke bli økonomisk belastet ved utrykning. Som forsikringstaker vil du oppleve tjenesten som ”gratis”, da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet for den jobben som blir utført.

Brannvesenet lager en rapport på hendelsen som de leverer inn i RVR-systemet. RVR-systemet driftes av Finans Norge Forsikringsdrift (FNF), og FNF er derfor å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som fremkommer i systemet. FNF benytter rapportene innlevert av brannvesenet til å fakturere kommunene på vegne av forsikringsselskapene, for jobben som er gjort. Formålet med FNFs behandling av personopplysninger i RVR-systemet er derfor å fastsette korrekt informasjon opp imot den enkeltes forsikringsselskap slik at kundeforhold belyses.

De registrerte er å karakterisere som forsikringstaker, og de personopplysninger som fremkommer av rapporten er: navn, adresse og telefonnummer. Videre fremkommer også den ansatte i brannvesenets navn frem av rapporten.

FNFs behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysninger i RVR-systemet er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav f «berettiget interesse». De berettigede interessene som forfølges av FNF via RVR er å begrense skadeomfanget, ved at det ytes «førstehjelpsinnsats» for å redde mest mulig av gjenverdier. Dette kan være av stor betydning for forsikrede selv, samt at det har en samfunnsmessig verdi ved at objekter kan reddes ut, og dermed spare forsikringsselskapene for unødvendig store utbetalinger. I et videre perspektiv kommer behandlingen forsikringstaker, forsikringsselskapene og samfunnet til gode ved at forsikringsutbetalingene blir lavere, slik at premiene kan bli lavere.

Rapportene inneholdende personopplysninger slettes etter kalenderårets slutt. Da har forsikringsselskapene mottatt den informasjonen de trenger, og kommuner igjen er fakturert ihht avtale.

Det er viktig for FNF å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i våre systemer for å beskytte informasjon mot tap, misbruk, uvedkommendes tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Tilgang til personopplysningene begrenses til de personene som trenger dem for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. Den registrerte kan også be om innsyn i de personopplysninger FNF behandler om han. Ønsker du å benytte en av disse rettighetene bes du ta kontakt med oss via mail til , eller via brevpost til Finans Norge Forsikringsdrift, Postboks 2473, 0202 Oslo.

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på .

Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger har du alltid adgang til å klage til Datatilsynet.